Distribuitorii de electricitate sunt obligați să racordeze la rețea toate persoanele fizice, în 90 de zile.

Companiile de distribuție a energiei electrice vor fi obligate, după modelul celor de gaze, să racordeze la rețeaua electrică orice solicitant, indiferent de locul de consum. Pentru casnici, racordarea trebuie să fie făcută în maximum 90 de zile de la obținerea autorizației de construire. Prevederile sunt încă la faza de proiect.

„Legea nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative prevede obligația operatorului de distribuție a gazelor naturale de racordare a clienților casnici, urmând ca recuperarea costurilor să se realizeze potrivit normelor emise de ANRE. Scopul reglementării este de urgentare a extinderii rețelelor și asigurării accesului unei pături cât mai largi a populației la gazele naturale, în prezent costurile racordării împiedicând multe gospodării să opteze pentru utilizarea acestui combustibil. Propunem reglementarea în mod simetric a obligației operatorului de distribuție a energiei electrice să racordeze consumatorii casnici la rețea, prevedere firească având în vedere că accesul la energie 11 electrică poate fi considerat un bun de bază în lumea modernă.”

„Având în vedere caracterul de serviciu vital al activității de asigurare a alimentarii cu energie electrică, accesul la rețea la consumatorilor nu poate fi restricționat decât în condițiile prevăzute expres în lege. De asemenea în condițiile în care politicile de creștere a capacităților de producere de energie electrică din surse regenerabile cunosc o dezvoltare susținută prin programe strategice, este imperios necesar ca solicitanții în calitatea de producători, să aibă posibilitatea evacuării energiei în rețelele energetice fără niciun al obstacol (în general de natură administrativbirocratic), decât cele prevăzute în lege.” – Autori: Bende Sándor – UDMR, Sorin-Ioan Bumb – PNL

La articolul 51, după alineatul (3 4 ) se introduce un nou alineat, alineatul (3 5 ), cu următorul cuprins: «(35 ) În cazul clienților casnici, operatorul de distribuție are obligația racordării lor în termen de maximum 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire. Proiectul privind racordarea poate fi realizat și de catre clientii casnici/beneficiari. Recuperarea costurilor de racordare, inclusiv proiectare, se realizează cu amotizare accelerată într-o perioadă de 5 ani, prin tarifele de distribuţie în conformitate cu reglementările ANRE.

http://www.cdep.ro/comisii/industrii/pdf/2020/rp464.pdf

https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L415&an_cls=2020

(NE)RESPECTAREA DIRECTIVEI 91/271/CEE – RASPUNSUL COMISIEI EUROPENE

S-a primit răspunsul de la COMISIA EUROPEANĂ – DIRECȚIA GENERALĂ MEDIU privind directiva 91/271/CEE.

Pentru neîndeplinirea obligațiilor Romania se află actualmente în faza precontencioasă.

România nu a respectat termenul limită intermediar (respectiv 31 decembrie 2015) în ceea ce privește marile aglomerări cu peste 10,000 locuitori în temeiul Tratatului de aderare privind directiva pentru tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE)..

In conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare nr. 241 /2006, autoritățile publice locale sunt responsabile cu apa și canalizarea.

În București sunt circa 270 străzi fără asfalt și utilități.  Cele mai multe străzi fără asfalt și utilități sunt în Sectorul 1.

Comisia Europeană  a luat măsurile corespunzătoare, și anume prin inițierea unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României pentru nepunerea în aplicare pe deplin a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE).

Numărul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor este 2018/2109 și se află actualmente în faza precontencioasă.

Cititi aici: raspunsul de la Comisia Europeana

Extinderea retelelor electrice de distributie

Principala piedica la realizarea unei constructii in Cartierul Padurea Baneasa, pentru majoritatea proprietarilor, o reprezinta lipsa retelelor de energie electrica.

In data de 28.02.2019 prin Ordinul ANRE nr. 36/2019 a fost aprobata  Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice.

Proprietarii care doresc sa construiască și au obținut certificate de urbanism pentru construire, pot depune solicitări la Primărie pentru extinderea rețelelor electrice de distribuție.

(model cerere pentru extinderea retelelor de energie electrica)

Etapele privind solutionarea cererii de racordare in zone in care nu exista retea electrica de distributie de joasa tensiune sunt urmatoarele:

1) Operatorul de Distributie (OD) informeaza solicitantul daca zona respectiva este cuprinsa in planul de dezvoltare a Retelei Electrice de Distributie (RED) si care este calendarul de realizare a lucrarilor.

2) In cazul in care nu au fost facute demersuri pentru extinderea retelei in zona respectiva, OD informeaza in scris Autoritatea publica locala si centrala sa depuna in acest scop o cerere si o documentatie justificativa prevazuta in Metodologia mentionata anterior. Scrisoarea este transmisa spre informare si solicitantului.

3) Autoritatea publica transmite operatorului de distributie (OD) cererea si documentatia justificativa continand urmatoarele documente:

  • Planul urbanistic general in vigoare al localitatii,
  • planul urbanistic zonal,
  • actele de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa fie amplasate RED,
  • procesele verbale de trasare (bornare) a drumurilor publice si a celorlalte terenuri pe care vor fi amplasate RED,
  • certificate de urbanism pentru construire de locuinte, memoriu de prezentare a gradului de dezvoltare existent si de perspectiva a localitatii sau a zonei.

4) Operatorul de distributie intocmeste in termen de 60 de zile studiul de fezabilitate si evalueaza lucrarile de investitii din punct de vedere al eficientei economice.

Lucrarile se considera eficiente economic daca indicatorii rezultati indeplinesc conditii Valoarea Actualizata Neta este mai mare sau egala cu 0 (zero) si Durata de Recuperare a Investitiei este mai mica sau egala cu 20 de ani (caz in care OD are obligatia de finantare totala a investitiei). Daca cel putin unul din cei doi indicatori nu este corespunzator, lucrarile nu se considera eficiente economic si in acest caz,

OD are obligatia de a finanta numai valoarea investitiei eficiente economic (Ief) pentru care ambii indicatori indeplinesc conditiile.

Diferenta dintre valoarea investitiei totale si investitia eficienta (Itotal – Ief) reprezinta coparticiparea autoritatii publice la finantarea lucrarilor. In acest caz OD stabileste lucrarile din vecinatatea RED care corespund valorii Ief si lucrarile care corespund valorii Itotal – Ief si urmeaza sa fie finantate de autoritatea publica

5) Operatorul de distributie informeaza ANRE si transmite raspunsul catre autoritatea publica privind rezultatele studiului de fezabilitate, precum si propunerea de coparticipare a autoritatii publice la finantarea investitiei solicitate, daca este cazul.

6) Introducerea in planurile de investitii ale operatorului de distributie si Autoritatilor Publice Locale. 
De la data transmiterii notificarii de catre OD, in termen de maximum 60 de zile, autoritatea publica analizeaza propunerea de coparticipare la finantare si, in situatia acceptarii acesteia, transmite OD o scrisoare de confirmare in acest sens, care sa constituie un angajament ferm de a asigura cofinantarea lucrarii.

7) Realizarea lucrarilor de electrificare/extindere, operarea si intretinerea lor
Pentru proiectarea si executarea lucrarilor de electrificare/extindere RED, autoritatea publica si OD incheie impreuna un contract cu un operator economic atestat, cu respectarea cerintelor legislatiei in vigoare privind achizitia de lucrari publice.

Toti acesti pasi respecta legea energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012, regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice si metodologia pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 75/2013.

Exemple de localitati unde, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, s-au extins retelele de energie electrica si gaze (hotarari ale consiliilor locale):

(NE)RESPECTAREA DIRECTIVEI 91/271/CEE

Pentru tratarea apelor urbane reziduale (colectare și epurare), sarcina României de a
se conforma Directivei 91/271/CEE era ca până la 31 decembrie 2015 – toate
aglomerările umane mai mari de 10.000 l.e. să se conformeze prevederilor din punct
de vedere al colectării și epurării avansate (terțiar) a apelor uzate.

Nefinalizarea proiectelor în domeniul alimentării cu apă sau a salubrizării poate
conduce la aplicarea unor proceduri de infringement de către Comisia Europeană
întrucât au fost asumate termene de conformare.

Dintre cele 224 de aglomerări umane având peste 10.000 l.e., doar 11 aglomerări
îndeplinesc condițiile cumulative de conformare din Directiva 91/271/CEE.
In Bucuresti sunt circa 270 străzi fără utilități și asfalt.

In conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.
241 /2006, autoritatile publice locale sunt responsabile cu apa si canalizarea.

Comisia Europeană  a luat măsurile corespunzătoare, și anume prin inițierea unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României pentru nepunerea în aplicare pe deplin a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE).

Numărul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor este 2018/2109 și se află actualmente în faza precontencioasă.

Cititi aici: raspunsul de la Ministerul Apelor si Padurilor.

Cititi aici: plangerea catre Comisia Europeana – directiva 91_271_CEE

Cititi aici: adresa inregistrare plangere catre Comisia Europeana

Cititi aici: raspunsul de la Comisia Europeana

Lucrarile de investitii pentru apa, canal si asfaltare sunt blocate datorita imposibilitatii cadastrarii si intabularii drumurilor.

Primaria poate realiza lucrari de extindere a retelelor publice de alimentare cu apa si canalizare si modemizarea sistemului rutier doar dupa ce se delimiteaza trama stradala apartinand domeniului public (realizarea cadastrelor si intabularea strazilor).  

„ va informam ca aceste strazi pot fi promovate in programul de investitii al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti privind realizarea lucrarilor de extindere a retelelor publice de alimentare cu apa si canalizare si modemizarea sistemului rutier, numai ulterior delimitarii tramei stradale apartinand domeniului public,”

„au fost realizate ridicari topografice pentru strazile Drumul Piscul Pietrei, Drumul Piscul Nou si Drumul Piscul Mare, dar nu se pot demara procedurile de cadastrare si intabulare, intrucat pe anumite zone, intre limitele cadastrelor proprietarilor particulare, latimea acestor drumuri variaza intre 0,90m si 3,00 m.”

 „Totodata, va facem cunoscut ca, reglementarea situatiei juridice a acestor artere de circulatie va conduce la proceduri de expropriere, proceduri care sunt de competenta Primariei Municipiului Bucuresti.”

Desi conform planurilor parcelare de punere in posesie drumurile trebuiau sa aibe latimea de minim 4 m, in anumite situatii drumurile au mai putin datorita erorilor de cadastrare.

Regulamentul de avizare receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin ODG 700_2014 la Art. 113. prevede:  „(1) Rectificarea erorii de înregistrare în planul cadastral digital, eliminarea golurilor şi suprapunerilor din baza de date, respectiv rectificarea coordonatelor, se realizează prin repoziţionare.”

Cea mai grava si evidenta eroare de inregistrare in planul cadastral este pe Drumul Piscul Nou in apropiere de intersectia cu Drumul Agatului, unde toate cadastrele intre Felicity si Drumul Piscul Nou sunt deplasate spre Sud, ramanand un gol de cca 5.000 mp langa Felicity.

In practica, Oficiul de Cadastru rectifica cadastrele doar cu acordul notarial al proprietarilor.  

In concluzie, pana toti proprietarii cu parcelele inregistrate eronat nu-si dau acordul notarial, nu se pot cadastra si intabula drumurile, iar fara drumuri cadastrate si intabulate nu se pot demara procedurile de expropriere si nu se pot introduce retele de apa si canal.

Pana in acest moment au fost rectificate (cu acordul notarial al proprietarilor) erorile de inregistrare a 2 parcele de teren pe Drumul Piscul Mare.

dati clik pentru a citi raspunsul de la Primaria Sector 1

cadastre eronate Drumul Piscul Nou
cadastre eronate Drumul Piscul Nou

Primarul si prefectul trebuie sa plateasca zilnic penalitati pentru ca localnicii nu au apa curenta

Primarul si prefectul obligati de instanta sa plateasca zilnic penalitati pentru ca localnicii nu au apa curenta – Decizie in premiera a Justitiei

Judecatorii de la Tribunalul Arges l-au obligat pe edilul comunei Baiculesti (Arges), Niculaie Dragnea, sa intocmeasca in urmatoarele 7 zile un proiect de hotarare prin care sa extinda reteaua de furnizare a apei potabile pentru una din strazile din satul Valea Brazilor. Acest proiect trebuie sa-l inainteze spre aprobare Consiliului Local Baiculesti.

Daca nu face acest lucru, judecatorii au decis ca primarul sa fie penalizat cu 100 lei pentru fiecare zi de intarziere,

„Tribunalul Arges a transat problema romanilor care nu sunt racordati la apa si canalizare. Sarcina racordarii la serviciile de apa este a autoritatii publice locale.

Mai mult, pana sa se efectueze racordarea, obliga prefectul si Comitetul Judetean pentru situatii de urgenta sa livreze apa potabila,”

sursa: http://www.ziare.com/stiri/justitie/decizie-in-premiera-a-justitiei-primarul-si-prefectul-sa-plateasca-zilnic-penalitati-pentru-ca-localnicii-nu-au-apa-curenta-1550443

Nici o strada neasfaltata si fara utilitati publice

Va prezentam raspunsul (Click aici pentru a citi) PMB – Directia Generala Servicii Publice – Directia Utilitati Publice- Serviciul Alimentare cu Apa si Canal privind realizarea utilitatilor pe Drumul Piscul Pietrei, Drumul Piscul Mare si „drumul expres”  Penetratie Bucuresti -Autostrada Bucuresti – Brasov, sector 1.