Extinderea retelelor electrice de distributie

Principala piedica la realizarea unei constructii in Cartierul Padurea Baneasa, pentru majoritatea proprietarilor, o reprezinta lipsa retelelor de energie electrica.

In data de 28.02.2019 prin Ordinul ANRE nr. 36/2019 a fost aprobata  Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice.

Proprietarii care doresc sa construiască și au obținut certificate de urbanism pentru construire, pot depune solicitări la Primărie pentru extinderea rețelelor electrice de distribuție.

(model cerere pentru extinderea retelelor de energie electrica)

Etapele privind solutionarea cererii de racordare in zone in care nu exista retea electrica de distributie de joasa tensiune sunt urmatoarele:

1) Operatorul de Distributie (OD) informeaza solicitantul daca zona respectiva este cuprinsa in planul de dezvoltare a Retelei Electrice de Distributie (RED) si care este calendarul de realizare a lucrarilor.

2) In cazul in care nu au fost facute demersuri pentru extinderea retelei in zona respectiva, OD informeaza in scris Autoritatea publica locala si centrala sa depuna in acest scop o cerere si o documentatie justificativa prevazuta in Metodologia mentionata anterior. Scrisoarea este transmisa spre informare si solicitantului.

3) Autoritatea publica transmite operatorului de distributie (OD) cererea si documentatia justificativa continand urmatoarele documente:

  • Planul urbanistic general in vigoare al localitatii,
  • planul urbanistic zonal,
  • actele de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa fie amplasate RED,
  • procesele verbale de trasare (bornare) a drumurilor publice si a celorlalte terenuri pe care vor fi amplasate RED,
  • certificate de urbanism pentru construire de locuinte, memoriu de prezentare a gradului de dezvoltare existent si de perspectiva a localitatii sau a zonei.

4) Operatorul de distributie intocmeste in termen de 60 de zile studiul de fezabilitate si evalueaza lucrarile de investitii din punct de vedere al eficientei economice.

Lucrarile se considera eficiente economic daca indicatorii rezultati indeplinesc conditii Valoarea Actualizata Neta este mai mare sau egala cu 0 (zero) si Durata de Recuperare a Investitiei este mai mica sau egala cu 20 de ani (caz in care OD are obligatia de finantare totala a investitiei). Daca cel putin unul din cei doi indicatori nu este corespunzator, lucrarile nu se considera eficiente economic si in acest caz,

OD are obligatia de a finanta numai valoarea investitiei eficiente economic (Ief) pentru care ambii indicatori indeplinesc conditiile.

Diferenta dintre valoarea investitiei totale si investitia eficienta (Itotal – Ief) reprezinta coparticiparea autoritatii publice la finantarea lucrarilor. In acest caz OD stabileste lucrarile din vecinatatea RED care corespund valorii Ief si lucrarile care corespund valorii Itotal – Ief si urmeaza sa fie finantate de autoritatea publica

5) Operatorul de distributie informeaza ANRE si transmite raspunsul catre autoritatea publica privind rezultatele studiului de fezabilitate, precum si propunerea de coparticipare a autoritatii publice la finantarea investitiei solicitate, daca este cazul.

6) Introducerea in planurile de investitii ale operatorului de distributie si Autoritatilor Publice Locale. 
De la data transmiterii notificarii de catre OD, in termen de maximum 60 de zile, autoritatea publica analizeaza propunerea de coparticipare la finantare si, in situatia acceptarii acesteia, transmite OD o scrisoare de confirmare in acest sens, care sa constituie un angajament ferm de a asigura cofinantarea lucrarii.

7) Realizarea lucrarilor de electrificare/extindere, operarea si intretinerea lor
Pentru proiectarea si executarea lucrarilor de electrificare/extindere RED, autoritatea publica si OD incheie impreuna un contract cu un operator economic atestat, cu respectarea cerintelor legislatiei in vigoare privind achizitia de lucrari publice.

Toti acesti pasi respecta legea energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012, regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice si metodologia pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 75/2013.

Exemple de localitati unde, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, s-au extins retelele de energie electrica si gaze (hotarari ale consiliilor locale):

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *