SEAP – Planuri Urbanistice Zonale in sectorul 1

Evidențiat

UPDATE 6 – 09.03.2024

A fost emis Certificatul de Urbanism pentru ELABORAREA DOCUMENTATIEI IN VEDEREA OBTINERII PLANULUI URBANISTIC ZONAL „SISESTI-STRAULESTI NORD” – (Cartierul Pădurea Băneasa). nr. 139/14/S din data 01.02.2024.

Certificat de Urbanism – PUZ – Cartierul Pădurea Băneasa

UPDATE 5 – 20.12.2023

In data de 19.12.2023 a fost semnat contractul cu societatea de urbanism Agropolis pentru realizarea a 4 PUZ-uri, printre care si Cartierul Pădurea Băneasa – „Siseşti – Străulești Nord” (1.012,82 ha).

UPDATE 401.02.2023

Primăria Sector 1 a pierdut recursul împotriva VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL si a rămas definitiva decizia CNSC.

„In temeiul art. 26 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, admite contestatia formulata de VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. (lider al Asocierii VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. – ADEST ARHITECTURE S.R.L. – ARCHETYPE S.R.L.), in contradictoriu cu SECTOR 1 (SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI).
Obliga autoritatea contractanta la anularea raportului procedurii de atribuire nr. 2190/03.10.2022, respectiv partea referitoare la ofertele Asocierii VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. – ADEST ARHITECTURE S.R.L. – ARCHETYPE S.R.L. pentru loturile 1, 2, 3, 4 si 5
…”

UPDATE 3

A fost admisa contestația formulata de VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.”

„In temeiul art. 26 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, admite contestatia formulata de VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. (lider al Asocierii VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. – ADEST ARHITECTURE S.R.L. – ARCHETYPE S.R.L.), in contradictoriu cu SECTOR 1 (SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI).
Obliga autoritatea contractanta la anularea raportului procedurii de atribuire nr. 2190/03.10.2022, respectiv partea referitoare la ofertele Asocierii VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. – ADEST ARHITECTURE S.R.L. – ARCHETYPE S.R.L. pentru loturile 1, 2, 3, 4 si 5, si la anularea comunicarilor care o privesc.

Dispune reevaluarea acestor oferte, conform considerentelor de mai sus, in termen de 15 de zile de la comunicarea prezentei, urmand ca autoritatea sa elaboreze un nou raport al procedurii.
Respinge cererea de interventie a AGORAPOLIS S.R.L., ca tardiva.
Prezenta decizie este obligatorie pentru parti, dar impotriva ei se poate formula plangere, in termen de 10 zile de la comunicare, in conformitate cu dispozitiile art. 28 alin. (1) $i art. 29 din Legea nr. 101/2016
.”

UPDATE 2

Licitația se afla in etapa de „EVALUARE CALIFICARE SI TEHNICA” cu data limita: 20.07.2022

UPDATE 1

A fost înregistrata o contestație si urmează refacerea caietului de sarcini.

STIREA INITIALA:

S-a publicat pe SEAP anuntul de intentie privind  „Servicii de urbanism pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale: Lot 1- P.U.Z. ″Meteorologiei-Holban″; Lot 2- P.U.Z. ″Parcelarea Bazilescu″; Lot 3- P.U.Z. ″Colosseum″; Lot 4- P.U.Z. ″Promenada Verde″; Lot 5- P.U.Z. ″Sisesti-Straulesti Nord″

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 04.02.2022

Descriere succinta:

Prin elaborarea si aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale pentru zonele studiate, se urmărește:

– creșterea gradului de coerență al structurii urbane – valorificarea potențialului existent și înlăturarea disfuncționalităților – reorganizarea spațiului public

– prin diferențierea, specializarea, amenajarea acestuia, reabilitarea urbană și peisagistică – reconsiderarea/eficientizarea mobilității și extinderea / modernizarea infrastructurii rutiere, trasarea unei trame stradale coerente, care să deservească zonele respective și funcțiunile propuse, precum și determinarea suprafețelor care urmează să treacă în domeniul public și modalitatea de transfer a acestora

– stabilirea regimului juridic, precum și circulația juridică a terenurilor

– stabilirea zonelor de protecție, de diverse categorii

– reorganizare cadastrală

– stabilirea zonelor cu servituți urbanistice, anumite restricții, ce pot fi identificate în urma studiilor de specialitate (geotehnic, mediu, circulații, istoric, arheologic etc)

– identificarea nevoilor de extindere/modernizare a rețelelor edilitare

– reglementare funcțională; reglementarea indicatorilor urbanistici

– limite minime și maxime; înălțimea maximă și minimă a clădirilor – conformarea urbanistică astfel încât să fie posibilă autorizarea directă a investițiilor

– dezvoltarea de instituții și servicii publice și de interes public, dotări de interes public – creșterea gradului de mixaj funcțional prin integrarea de noi activități

– ameliorarea condițiilor de mediu

– în toate componentele sale (amenajare spații verzi, parc, locuri de joacă și recreere etc)

propuneri de trecere a unor terenuri din domeniul privat în domeniul public de interes local, pentru a asigura posibilitatea realizării investițiilor publice

Amendamente aprobate la bugetul local al Sectorului 1

În cea de-a noua ședință de Consiliu Local, bugetul pentru anul 2023 al celui mai mare sector din Capitală a fost în sfârșit votat.

Ca urmare a propunerilor făcute de Asociația Băneasa 21 la proiectul de buget pe anul 2023 pentru Sectorul 1 București, consilierii PNL Sector 1 au adus amendamente.

Mulțumim pe aceasta cale consilierilor pentru susținere si in special d-nei Ramona PORUMB Viceprimar al Sectorului 1 si d-lui consilier Daniel-Constantin Ciungu.

 • S-a aprobat suma de 400.000 lei, pentru achiziționare camere video pentru creșterea gradului de securitate și siguranță publică.
 • S-a aprobat 1 milion lei pentru pietruirea străzilor de pământ.
 • S-a aprobat  achiziția/exproprierea terenului pentru construirea unei stații de pompare pentru Drumul Agatului.

Propunerile făcute de Asociația Băneasa 21 la proiectul de buget pe anul 2023 pentru Sectorul 1 București au fost urmatoarele:

 1. Va rugăm ca in proiectul de buget sa se prevadă sumele necesare montării de camere video in Cartierul Pădurea Băneasa. (In anul 2022 a fost aprobata suma de 200.000 lei, dar aceasta suma nu a fost cheltuita si nu s-au montat camere video).
 2. Va rugăm sa se prevadă in buget sumele necesare pentru pietruirea si întreținerea străzilor de pământ din Cartierul Pădurea Băneasa. (Conform legislației in vigoare „Conducerea activității de proiectare, execuție, modernizare, reparare, întreținere, exploatare și administrare a drumurilor județene și a celor de interes local revine autorităților administrației publice locale …„
 3. Va rugăm sa se prevadă in buget sumele necesare pentru eradicarea ambroziei si curățirea gunoaielor pentru respectarea „Regulamentului privind procedura de salubrizare, igienizare si împrejmuire a terenurilor virane aflate pe raza administrativ teritorialii a Sectorului 1″ aprobat prin HCL Sector 1 nr. 143 din 03.08.2021.
 4. Va rugăm sa se prevadă in buget sumele necesare pentru cumpărarea si/sau exproprierea terenurilor necesare pentru stațiile de pompare si realizarea rețelelor de apa canal pentru zona Drumul Agatului.

Drumul radial DR4 – Nord Expres

UPDATE 22.05.2023

 1. Prin decizia 977/2023 a fost admisa contestația de catre Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor referitoare la DR4 si s-a dispus remedierea.
 2. Asociația Băneasa 21 a solicitat clarificări de la ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA BUCURESTI privind suprafața si prețul exproprierilor.  Petitia a fost redirectionata catre Directia Generala Proiecte Europene Transport, din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

UPDATE 01.04.2023

A fost desemnat câștigătorul procedurii de achiziție pentru realizarea Studiului de fezabilitate aferent Drumului Radial 4 (DR4 Nord Expres).

 • Primarul General, Nicușor Dan: “DR4 – Nord Expres va avea o lungime de 11,5 km și va face legătura între București și localitatea Corbeanca (Ilfov), pe ruta Bd. Poligrafiei – DNCB – Autostrada A0.
 • În urma licitației organizate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București, a fost selectată Asocierea GRAFIC TENDS (Leader), STUDIO CORONA S.R.L. CIVIL ENGINEERING.
 • Valoarea investiției este de 13.534.799 de lei pentru servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire și obținerea autorizației de construire.”

STIREA INITIALA:

In data de 30 sept 2022 a fost lansata licitația pentru Drumul Radial DR4 – Nord Expres.

𝘛𝘦𝘳𝘮𝘦𝘯𝘶𝘭 𝘭𝘪𝘮𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘦 𝘥𝘦𝘱𝘶𝘯𝘦𝘳𝘦 𝘢 𝘰𝘧𝘦𝘳𝘵𝘦𝘭𝘰𝘳 𝘦𝘴𝘵𝘦 14.11.2022.

Finanțarea se va asigura din fonduri europene nerambursabile, din cadrul Programului Operațional Transport 2021-2027 si ar trebui finalizat pana in 2026, potrivit autorităților.

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru access direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100157012

DR4 – Nord Expres, are o lungime de 11,5 km realizează conexiunea între comuna Corbeanca – Autostrada A0 – DNCB – Bulevardul Poligrafiei (Municipiul București).

Descriere succinta:

Elaborare documentație tehnică Studiu de Fezabilitate (SF), elaborare Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) si obtinerea Autorizatiei de Construire (AC) pentru obiectivul de investiții „ORBITAL BUCURESTI DRUMUL RADIAL 4 (DR 4- NORD EXPRES)” Elaborarea se va realiza in conformitate cu reglementările tehnice, legislația in vigoare (H.G. 907/2016) si a cerințelor Caietului de sarcini, in vederea accesării fondurilor externe nerambursabile pentru implementarea proiectului drum radial DR 4-Nord Expres. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 11 zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit.

Descrierea achizitiei publice:

Elaborare documentație tehnică Studiu de Fezabilitate (SF), elaborare Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) si obtinerea Autorizatiei de Construire (AC) pentru obiectivul de investiții „ORBITAL BUCURESTI DRUMUL RADIAL 4 (DR 4- NORD EXPRES)”. Se va asigura ca implementarea contractului va furniza un proiect cu suficienta „pregătire matură” din punct de vedere financiar, social, economic si tehnic, bine fundamentat cu privire la necesitatea si oportunitatea investitiei. Elaborarea se va realiza in conformitate cu reglementările tehnice, legislația in vigoare (H.G. 907/2016) si a cerințelor Caietului de sarcini, in vederea accesării fondurilor externe nerambursabile pentru implementarea proiectului drum radial DR 4 – Nord Expres.

Drum radial DR4 Nord Expres

Despre Ambrozie in 2022 sau cum Primaria NU RESPECTA LEGEA

Deși legea prevede ca cel târziu până la data de 30 iunie administratorii drumurilor publice trebuiau sa distrugă buruiana ambrozia, pana in acest moment, Primăria Sector 1 nu a luat nici o măsura pentru terenurile pe care le are in administrare.

Legea 62/2018: „În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor desfăşura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.

Va prezentam răspunsul primit de la Politia Locala Sector 1 – urmare petiției adresate Primăriei Sector 1.

Asfaltare străzi 2022 – Reabilitare sistem rutier

In cadrul Direcției investiții a Sectorului 1 al Municipiului București străzile de mai jos sunt incluse in primul lot de execuție a lucrărilor de reabilitare sistem rutier, perioada de începere a proiectării fiind estimata In cursul anului 2022 (răspunsul de la Primăria Sector 1)

 1. Str. Căpâlna ,
 2. Str. Cotnari,
 3. Str. Balonului,
 4. Str. Gheorghe Pripu,
 5. Str. Nadeș,
 6. Drumul Piscul Radului,
 7. Str. Siriului,
 8. Drumul Homorod,
 9. Drumul Nădlac,
 10. Drumul Sărmaș,
 11. Drumul Cavnic,
 12. Drumul Ariei,
 13. Str. Anina,
 14. Str. Alexandru Câmpeanu,
 15. lntr. Alexandru Câmpeanu,
 16. Str. Arțarului,
 17. Str. Herminei,
 18. Str. Luduș,
 19. St r. Carpenului,
 20. lntr. Pârcălabul Baldovin,
 21. Str. Constantin Arion,
 22. Str. Cluj,
 23. Str. Elizeu,
 24. Str. Teodosie Rudeanu,
 25. Str. Lectorului,
 26. Str. Petre Aurelian,
 27. Str. Balota,
 28. lntr. Epocii,
 29. Str. Nuferilor,
 30. Str. Bujorului,
 31. Str. Stolnicului,
 32. Drum Nicolae Suțu,
 33. Str. Liliacului,
 34. lntr. Alpiniștilor,
 35. lntr. Solzilor,
 36. Str. Cretei,
 37. lntr. Catedrei,
 38. Str. Albac,
 39. Str. Theodor Aman,
 40. Str. Aristide Demetriade,
 41. Str. Chile,
 42. Str. Constantin Mille,
 43. Str. Cronicarilor,
 44. Str. Dionisie Fotino,
 45. lntr. Victor Eftimiu,
 46. lntr. Grigore Alexandrescu,
 47. Str. Hristache Pitarul,
 48. lntr. Teodor Iliescu,
 49. Str. loan Zalomit,
 50. Str. luliu Tetrat.

Drumuri Radiale – Orbital București

Un protocol pentru realizarea a circa 100 de km de drum nou, de tip radial, care să unească Capitala și localitățile din jur de actuala centură și viitoarea Autostradă de Centură a Capitalei (A0) a fost semnat la sediul Transporturilor.

Protocolul vine după ce Primăria Capitalei a decis în urmă cu o săptămână că se va asocia cu Ministerul Transporturilor și Consiliul Județean Ilfov pentru a realiza o rețea radială de drumuri de aproape 100 de km între București, noul inel de centură A0 și localitățile din Ilfov. Valoarea investițiilor este estimată la 700 milioane de euro, bani ce ar urma să vină din fonduri europene, bugetul local și bugetul de stat.
Proiectul se numește Drumuri Radiale – Orbital București și a fost realizat de Ministerul Transporturilor la nivel de studiu de prefezabilitate. Joi, Consiliul General va decide dacă se asociază cu Consiliul Județean Ilfov și Ministerul Transporturilor pentru realizarea proiectului. Potrivit informațiilor obținute de HotNews.ro, mai departe de realizarea studiului de fezabilitate ar urma să se ocupe Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană București-Ilfov, iar drumurile trebuie introduse în Planul de Mobilitate Urbană București Ilfov, iar apoi autoritățile locale trebuie să identifice sursele de finanțare și să se apuce de treabă.

DR4 – NordExpres, cu o lungime de 12.59 km realizează conexiunea localităţii Corbeanca la Autostrada A0 apoi se prelungește spre DNCB și Bulevardul Poligrafiei. Costul total estimat este de 102.39 mil. euro cu TVA.

https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-25159325-acord-pentru-realizarea-unor-drumuri-radiale-intre-bucuresti-noua-sosea-centura-localitatile-vecine-semnat-ministerul-transporturilor-primaria-capitalei.htm

Terenurile private neîngrijite, curățate de administrația locală pe cheltuiala proprietarilor

Primăria Sectorului 1 va face curățenie pe terenurile virane proprietate privată transformate în depozite ilegale de deșeuri care pun în pericol sănătatea publică. Operațiunile se vor realiza prin colaborări între Poliția Locală Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale (DGITL) a Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public (ADP) Sector 1. Cheltuielile cu lucrările de salubrizare/igienizare/îngrădire a terenurilor vor fi suportate de către proprietarii imobilelor.

Potrivit unui proiect de hotărâre aprobat în ședința de astăzi, 3 august 2021, de către consilierii locali ai Sectorului 1, cu 18 voturi pentru și 9 abțineri, Poliția Locală Sector 1 va avea obligația ca, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii, să constituie o comisie de identificare și inventariere a terenurilor virane neîngrijite din Sectorul 1, în scopul identificării proprietarilor/administratorilor sau deținătorilor acestora.

Este vorba despre terenurile virane neîngrijite care au devenit surse de deșeuri clandestine sau surse de alergie din cauza vegetației care se dezvoltă spontan și pe care le dețin cu titlu instituțiile publice, agenții economici, persoanele juridice și persoanele fizice. DGITL Sector 1 va acorda polițiștilor locali sprijinul necesar în acțiunea de identificare a proprietarilor acestor terenuri.

Sancțiuni de până la 2.000 lei

Conform legislației în vigoare, proprietarii au obligația să asigure întreținerea, deratizarea, dezinsecția și salubrizarea terenurilor prin tunderea periodică în decursul unui an a vegetației și eliminarea deșeurilor aflate în incintă. Totodată, aceștia au obligația să asigure curățenia la locurile de depozitare a materialelor de pe terenurile cu construcții nefinalizate și pe căile de acces și să ia măsuri pentru împrejmuirea terenurilor, pentru preîntâmpinarea depozitărilor ilegale de deșeuri municipale din partea unor persoane necunoscute.

După identificarea proprietarilor/administratorilor/deținătorilor terenurilor neîngrijite, Poliția Locală Sector 1 îi va soma ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data somației, să le salubrizeze/igienizeze și eventual să le îngrădească.

Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție, potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București (HCGMB) nr. 121/2010, modificată prin HCGMB nr. 189/2013, și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500-1.500 lei pentru persoanele fizice și între 1.000-2.000 lei pentru persoanele juridice.

În situația neîndeplinirii de către proprietari a obligațiilor legale care le revin, administrația locală a Sectorului 1, prin Administrația Domeniului Public, va efectua pe cale administrativă, în baza dispoziției primarului Sectorului 1, lucrările de salubrizare/igienizare/îngrădire a terenurilor în cauză. Lucrările se vor efectua în numele și pe cheltuiala persoanelor notificate, iar valoarea lucrărilor realizate va fi recuperată de la acestea.

În toate cazurile în care persoana notificată nu va permite accesul pe terenul supus lucrărilor de salubrizare/îngrădire, în vederea executării acestora, Administrația Domeniului Public Sector 1 va solicita autorizarea instanței judecătorești competente pe calea ordonanței președințiale.

Regulamentul privind procedura de salubrizare, igienizare și împrejmuire a terenurilor virane aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorulului 1 a fost pus anterior în dezbatere publică potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată.

sursa: Primaria Sector 1

Despre ambrozie

UPDATE 1

Răspunsul primit de la Politia Local Sector 1.

Petiție înregistrată la Primăria Sector 1, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, sub numărul 459/11.06.2021

Către:  Primăria Sector 1 București

In atenția d-lui viceprimar Oliver Păiuși

Prin prezenta formulam o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public referitor la terenurile infestate cu ambrozie in Cartierul Pădurea Băneasa.

Va rugam sa ne comunicați:

 1. Daca au fost verificate si identificate terenurilor infestate cu buruiana ambrozia si cate terenuri au fost identificate ?
 2. Daca a fost întocmit centralizatorul cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia, iar in cazul in care a fost întocmit va rugam sa ne transmiteți o copie a centralizatorului.
 3. Daca au fost transmise somații către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, iar in cazul in care au fost transmise va rugam sa ne comunicați cate somații au fost transmise.
 4. La ce data va începe eradicarea ambroziei pe domeniul public in Cartierul Pădurea Băneasa ? Facem mențiunea ca din observațiile noastre cele mai multe zone cu ambrozie sunt pe domeniul public (pe marginea drumurilor).

NORME METODOLOGICE din 5 septembrie 2018 de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanșează primăvara după răsărirea acestei buruieni și se încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o diferențiere vegetativă față de celelalte specii de buruieni.”

„(2) În urma verificărilor potrivit prevederilor alin. (1), autoritățile administrației publice locale întocmesc centralizatorul cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare centralizator, cel târziu până la data de 25 mai a fiecărui an.”

„(3) Pe baza centralizatorului prevăzut la alin. (2), autoritățile administrației publice locale transmit o somație către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, cel târziu până la data de 5 iunie a fiecărui an.”

Dorim ca informațiile solicitate să ne fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail: baneasa21@gmail.com

Suntem dispuși să plătim eventualele taxe aferente serviciilor de scanare/copiere a documentelor solicitate.

Vă mulțumim pentru solicitudine,

ASOCIAȚIA BĂNEASA 21

Distribuitorii de electricitate sunt obligați să racordeze la rețea toate persoanele fizice, în 90 de zile.

Companiile de distribuție a energiei electrice vor fi obligate, după modelul celor de gaze, să racordeze la rețeaua electrică orice solicitant, indiferent de locul de consum. Pentru casnici, racordarea trebuie să fie făcută în maximum 90 de zile de la obținerea autorizației de construire. Prevederile sunt încă la faza de proiect.

„Legea nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative prevede obligația operatorului de distribuție a gazelor naturale de racordare a clienților casnici, urmând ca recuperarea costurilor să se realizeze potrivit normelor emise de ANRE. Scopul reglementării este de urgentare a extinderii rețelelor și asigurării accesului unei pături cât mai largi a populației la gazele naturale, în prezent costurile racordării împiedicând multe gospodării să opteze pentru utilizarea acestui combustibil. Propunem reglementarea în mod simetric a obligației operatorului de distribuție a energiei electrice să racordeze consumatorii casnici la rețea, prevedere firească având în vedere că accesul la energie 11 electrică poate fi considerat un bun de bază în lumea modernă.”

„Având în vedere caracterul de serviciu vital al activității de asigurare a alimentarii cu energie electrică, accesul la rețea la consumatorilor nu poate fi restricționat decât în condițiile prevăzute expres în lege. De asemenea în condițiile în care politicile de creștere a capacităților de producere de energie electrică din surse regenerabile cunosc o dezvoltare susținută prin programe strategice, este imperios necesar ca solicitanții în calitatea de producători, să aibă posibilitatea evacuării energiei în rețelele energetice fără niciun al obstacol (în general de natură administrativbirocratic), decât cele prevăzute în lege.” – Autori: Bende Sándor – UDMR, Sorin-Ioan Bumb – PNL

La articolul 51, după alineatul (3 4 ) se introduce un nou alineat, alineatul (3 5 ), cu următorul cuprins: «(35 ) În cazul clienților casnici, operatorul de distribuție are obligația racordării lor în termen de maximum 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire. Proiectul privind racordarea poate fi realizat și de catre clientii casnici/beneficiari. Recuperarea costurilor de racordare, inclusiv proiectare, se realizează cu amotizare accelerată într-o perioadă de 5 ani, prin tarifele de distribuţie în conformitate cu reglementările ANRE.

http://www.cdep.ro/comisii/industrii/pdf/2020/rp464.pdf

https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L415&an_cls=2020