Distribuitorii de electricitate sunt obligați să racordeze la rețea toate persoanele fizice, în 90 de zile.

Companiile de distribuție a energiei electrice vor fi obligate, după modelul celor de gaze, să racordeze la rețeaua electrică orice solicitant, indiferent de locul de consum. Pentru casnici, racordarea trebuie să fie făcută în maximum 90 de zile de la obținerea autorizației de construire. Prevederile sunt încă la faza de proiect.

„Legea nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative prevede obligația operatorului de distribuție a gazelor naturale de racordare a clienților casnici, urmând ca recuperarea costurilor să se realizeze potrivit normelor emise de ANRE. Scopul reglementării este de urgentare a extinderii rețelelor și asigurării accesului unei pături cât mai largi a populației la gazele naturale, în prezent costurile racordării împiedicând multe gospodării să opteze pentru utilizarea acestui combustibil. Propunem reglementarea în mod simetric a obligației operatorului de distribuție a energiei electrice să racordeze consumatorii casnici la rețea, prevedere firească având în vedere că accesul la energie 11 electrică poate fi considerat un bun de bază în lumea modernă.”

„Având în vedere caracterul de serviciu vital al activității de asigurare a alimentarii cu energie electrică, accesul la rețea la consumatorilor nu poate fi restricționat decât în condițiile prevăzute expres în lege. De asemenea în condițiile în care politicile de creștere a capacităților de producere de energie electrică din surse regenerabile cunosc o dezvoltare susținută prin programe strategice, este imperios necesar ca solicitanții în calitatea de producători, să aibă posibilitatea evacuării energiei în rețelele energetice fără niciun al obstacol (în general de natură administrativbirocratic), decât cele prevăzute în lege.” – Autori: Bende Sándor – UDMR, Sorin-Ioan Bumb – PNL

La articolul 51, după alineatul (3 4 ) se introduce un nou alineat, alineatul (3 5 ), cu următorul cuprins: «(35 ) În cazul clienților casnici, operatorul de distribuție are obligația racordării lor în termen de maximum 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire. Proiectul privind racordarea poate fi realizat și de catre clientii casnici/beneficiari. Recuperarea costurilor de racordare, inclusiv proiectare, se realizează cu amotizare accelerată într-o perioadă de 5 ani, prin tarifele de distribuţie în conformitate cu reglementările ANRE.

http://www.cdep.ro/comisii/industrii/pdf/2020/rp464.pdf

https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L415&an_cls=2020

PUZ sector 1 – Observatii si Propuneri – ianuarie 2020

O parte din observațiile si propunerile făcute in fazele anterioare au fost respectate dar  rămân in continuare situații care necesita clarificări, detalieri, sau modificări ale PUZ Coordonator Sector 1.  

Deși in Memoriul General se specifica: „Propunerea de organizare a sistemelor de spatii verzi de pe teritoriul studiat in PUZ Coordonator al Sectorului 1, este subordonata legislației in vigoare si anume Legea 24/2007”, totuși, unele propuneri ale PUZ Coordonator Sector 1 nu respecta legislația in vigoare (Legea 24/2007), ceea ce poate duce la anularea PUZ, așa cum s-a întâmplat si cu PUZ Coordonator Sector 6.

  1. In P.U.Z. aprobate anterior la Sos. București Ploiești (DN1), era aprobata o zona de spatii verzi  (retragerea construcțiilor) fata de axul DN1 de 75 m. Aceasta zona (retragere) in unele locuri a fost redusa.

Propunem păstrarea zonei de spatii verzi de 75 m fata de axul DN1 si detalierea profilului arterei de circulație.

2. Prin P.U.Z. coordonator sector 1, se propune practic defrișarea unor suprafețe importante de pădure  pentru a se include in „M3” – Subzona mixta. 

a) Padurea existenta de la intersecția Sos.  Jandarmeriei cu Sos. București Ploiești – DN1, pădurea,

b) Parcul din zona restaurantului „Casa Alba” Aleea Privighetorilor,

c) Pădurea existenta la str. Vadul Moldovei ). 

Propunerile PUZ incalca Legea 24/2007 Legea spatiilor verzi.

„(4) Schimbarea destinației terenurilor înregistrate în registrul local al spațiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentațiilor de urbanism, aprobate conform legislației în vigoare.”

(5) Este interzisă schimbarea destinaţiei, reducerea suprafeţelor ori strămutarea spaţiilor verzi definite de prezenta lege.” – art. 18

Legea 24/2007  impune păstrarea zonelor actuale ca spațiu verde.

Zonele exemplificate mai jos sunt trecute in Registrul Spatiilor Verzi la Categoria Păduri, Păduri de agrement .

3. Prin P.U.Z. coordonator sector 1  nu au fost prevăzute zone pentru stații de preepurare ape pluviale.

Propunem ca P.U.Z. coordonator sector 1 sa prevada zonele necesare pentru statiile  de preepurare ape pluviale.

4. Sunt necorelari intre latimea strazilor si functiunile propuse.  

De exemplu:  Drumul Stegarului este pastrat la 2 benzi pe sens desi deserveste loturi construibile doar pe o parte, iar Drumul Piscul Nou (pe o lungime de 1.500 m – intre Drumul Piscul Mare si Drumul Agatului) a fost redus la o banda pe sens, desi deserveste loturi construibile stanga-dreapta dintre care o mare parte sunt incadrate in „M3” – zona mixta (zona cu un C.U.T. mare si un regim mai mare de inaltime).   Trebuie corelate latimile strazilor intre aliniamente si inaltimea maxima admisibila a cladirilor, tinand cont de Art. 10 din Regulamentul de Ubanism P.U.G. – Zona Mixta.  Situatie similara pentru Drumul Piscul Nou si Strada Alexandru Bratu.

Propunem pastrarea la 2 benzi pe sens pentru Drumul Piscul Nou, Drumul Piscul Lung, Strada Alexandru Bratu si (eventual) reducerea la o banda pe sens cu piste pentru biciclisti pentru Drumul Stegarului.  

5. Circulatiile nu sunt detaliate si nu sunt stabilite piste pentru biciclisti. 

Solicitam respectarea Legii nr. 350/2001 si  detalierea prin PUZ a aliniamentului stradal si alinierea cladirilor.  

Propunem  indicarea pe plansa de reglementari PUZ  a pistelor pentru biciclisti si detalierea profilelor strazilor.

6. In documentatiile de urbanism aprobate anterior (sau in curs de aprobare) erau prevazute mai multe intersectii cu sensuri giratorii: intersectie Sos. Ghe. Ionescu Sisesti cu Drumul Piscul Radului, intersectia Drumul Piscul Radului cu Drumul Piscul Mosului, intersectia Drumul Piscul Pietrei cu Drumul Piscul Mare, intersectia Piscul Mosului cu Drumul Varful Berivoiul Mare etc, care nu au fost preluate de P.U.Z. coordonator sector 1. In Europa sensurile giratorii inlocuiesc din ce in ce mai multe intersecţii clasice, in încercarea de a fluidiza traficul.

Conform specialiştilor, sensurile giratorii duc la reducerea accidentelor cu 37%, accidentele soldate cu rănirea de persoane sunt mai puţine cu 75%, iar timpul de asteptare scade ! 

Propunem realizarea unui studiu de trafic si detalierea intersectiilor cu respectarea „Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane”.

7. A fost modificat profilul, traseul si intersectiile aferente drumului aprobat prin Planului Urbanistic Zonal Penetratie Bucuresti – Autostrada Bucuresti – Brasov, sector 1 cu HCGMB 325/2010 cu valabilitate prelungita.

Atragem atentia ca este putin probabil sa se poata rezolva corect tehnic  solutia prezentata mai mult schematic prin PUZ Coordonator Sector 1.

 Propunem pastrarea profilului si traseului drumului deja aprobat prin HCGMB 325/2010 cu valabilitata prelungita.

8. Terenurile din Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 180 au fost incluse in „S” – Zona cu destinatie speciala, desi in realitate imobilele sunt proprietate privata si sunt construite locuinte.

Propunem includerea in zona „L” – Locuinte individuale si colective mici.

9. Nu au fost preluate reglementarile studiate si aprobate prin PUZ sos. Odai nr. 3-5.

Propunem includerea arterei de circulatie existente, str. George Călinescu (strada aflata la limita dintre Mun. Bucuresti si Orasul Otopeni.

10. Prin propunerea Plan Urbanistic Zonal  Coordonator Sector 1, Strada Drumul Stegarului (recent cadastrat) este figurata in UTR „V”  iar noua artera propusa a fost trasata integral pe proprietățile private. 

Solicitam respectarea amplasamentului pentru strada Drumul Stegarului.

11. Prin propunerea Plan Urbanistic Zonal  Coordonator Sector 1, o parte din Strada Drumul Piscul Mare (recent cadastrat) este figurata in UTR „M3”  iar drumul  propus a fost trasata partial pe proprietăți private. 

Solicitam respectarea amplasamentului pentru strada Drumul Piscul Mare.

12. Etapele si modalitatea de consultare si informare trebuie sa respecte „METODOLOGIA de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de  amenajare a teritoriului și de urbanism”.

„ Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului asupra evoluției acestora, astfel încât să fie argumentate beneficiile aduse în interes public și să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări

Art. 37. — Informarea și consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de transmiterea documentației pe circuitul tehnic de avizare, astfel:

a) autoritățile administrației publice locale informează publicul prin cel puțin următoarele activități:

1. publică pe propria pagină de internet anunțul cu privire la posibilitatea, modul și perioada, locul și orarul în care se pot consulta documentele și transmit observații la sediul autorității publice competente pentru aprobarea PUZ în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anunțului, precum și obiectivele, data, locul de desfășurare, ora de începere și durata estimată pentru fiecare metodă de consultare;

2. identifică și notifică proprietarii ale căror proprietăți vor fi direct afectate de propunerile PUZ;

3. pune la dispoziția publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise și desenate, într-un limbaj nontehnic, precum și documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;

Solicitam notificarea proprietarilor ale căror proprietăți vor fi direct afectate de propunerile PUZ.  

PUZ Coordonator Sector 1 Bucuresti, ANUNT DEZBATERE PUBLICA 4.11.2019 – AVIZAREA PROIECTULUI

UPDATE 29 oct 2019

A fost publicata o noua varianta de reglementari urbanistice – zonificare functionala.

Plan Reglementari Urbanistice PUZ sector 1 zona NORD (CLIK pentru a deschide)

Plan Reglementari Urbanistice PUZ sector 1 zona SUD (CLIK pentru a deschide)

Eventuale observatii si propuneri trebuie facute tinand cont de noua varianta de reglementari urbanistice zi zonificarea functionala.

STIREA INITIALA

Dezbaterea publica privind PUZ Coordonator Sector 1 Bucuresti va avea loc la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, Piata Montreal nr. 10, Bucuresti, Sala New York, in data de 04.11.2019, ora 16:30.

PLAN-Reglementari-PUZ-Sector-1

Despre pietruirea drumurilor si refacerea cadastrelor.

Prezentam mai jos postarea d-lui primar Dan Tudorache pe facebook, cu observatia ca eventuale propuneri si observatii se pot face si pe pagina de facebook a d-lui Primar.

„În urma cercetărilor făcute în teren și ținând cont că PUZ-ul Sector 1 este încă în dezbatere publică, iar PUG București este un document învechit, care nu mai reflectă realitățile și tendințele de dezvoltare ale Sectorului 1 și, în mod special, ale Cartierului Pădurea Băneasa, fac în mod public următoarele propuneri cetățenilor Sectorului 1 din această zonă:

Continuăm/începem pietruirea pe următoarele străzi cadastrate din zona de nord, Sector 1, București: Drumul Lăpuș, Drumul Muntele Găina, Drumul Agatului, Drumul Berivoiul Mare, Drumul Piscul Moșului, Drumul Piscul Radului și Drumul Stegarului, pentru a crea condiții minime de trafic civilizat în această zonă. Pentru a eficientiza cheltuirea banului public, vom semnaliza corespunzător aceste zone cu indicatoare de restricție de viteză și de tonaj, pentru a proteja lucrările făcute.

Pentru străzile Piscul Pietrei și Piscul Nou am realizat ridicările topografice, dar, constatându-se multiple suprapuneri, precum și traseul nefiresc al acestora, invităm proprietarii imobilelor de pe aceste străzi la o discuție în vederea finalizării demersului de cadastrare și pentru a găsi soluțiile optime împreună.

Primăria Sectorului 1 propune cadastrarea sistematică a zonei, care va reglementa (cu costuri 0 pentru cetățeni, față de realizarea unui nou plan parcelar, care ar implica timp și costuri) o mare parte din neregulile pe care le-am constatat deja prin cadastrarea domeniului public, făcută pentru această zonă. Pentru cadastrarea sistematică, la care avem sprijinul ANCPI și OCPI București, vă solicităm colaborarea, prin implicarea în identificarea tuturor proprietarilor și agrearea unor soluții comune.

Această cadastrare sistematică va fi un instrument de lucru util și după aprobarea PUZ-ului, pentru că vor fi diminuate suprafețele care vor fi expropriate în vederea realizării obiectivelor propuse prin PUZ.”

Cartierul Pădurea BăneasaÎn urma cercetărilor făcute în teren și ținând cont că PUZ-ul Sector 1 este încă în dezbatere…

Publicată de Dan Tudorache pe Joi, 18 iulie 2019

(NE)RESPECTAREA DIRECTIVEI 91/271/CEE – RASPUNSUL COMISIEI EUROPENE

S-a primit răspunsul de la COMISIA EUROPEANĂ – DIRECȚIA GENERALĂ MEDIU privind directiva 91/271/CEE.

Pentru neîndeplinirea obligațiilor Romania se află actualmente în faza precontencioasă.

România nu a respectat termenul limită intermediar (respectiv 31 decembrie 2015) în ceea ce privește marile aglomerări cu peste 10,000 locuitori în temeiul Tratatului de aderare privind directiva pentru tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE)..

In conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare nr. 241 /2006, autoritățile publice locale sunt responsabile cu apa și canalizarea.

În București sunt circa 270 străzi fără asfalt și utilități.  Cele mai multe străzi fără asfalt și utilități sunt în Sectorul 1.

Comisia Europeană  a luat măsurile corespunzătoare, și anume prin inițierea unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României pentru nepunerea în aplicare pe deplin a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE).

Numărul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor este 2018/2109 și se află actualmente în faza precontencioasă.

Cititi aici: raspunsul de la Comisia Europeana

Vastint Ikea Sisesti – elaborarea propunerilor

Vastint Sisesti

P.U.Z. Vastint Sisesti – Ansamblu multifuncțional (locuințe, funcțiuni complementare, spații verzi) este in consultare publica pe siteul P.M.B. pana pe data 24.05.2019

Proiectul propus pe suprafața de 476.000 mp reprezintă una din cele mai mari investiții din Municipiul București de această categorie, prin urmare, consecințele vor fi resimțite la nivelul întregului sector și chiar la nivelul capitalei.

Prin viitoarea investiție se dorește construirea unui ansamblu multifuncțional (locuințe, funcțiuni complementare, spații verzi) cu regim de înălțime maxim S/Ds+P+10E.

Incinta va fi amenajată cu spații verzi, alei pietonale și carosabile. Au fost prevăzute zone verzi de aliniament în lungul arterei de circulație existente sau preluate conform documentațiilor de urbanism din zona de studiu.

Spațiile verzi din incintă și de aliniament propuse a fi amenajate vor fi plantate cu gazon decorativ, cu arbori de aliniament și plante floricole cu frunze decorative.

De asemenea, în cadrul terenului imobilului propus prin prezentul P.U.Z. vor fi prevăzute și zone verzi amenajate ce se vor relaționa cu zonele verzi propuse sau existente în imediata vecinătate și vor contribui la crearea pe viitor a unui traseu verde de-a lungul zonei de nord a Sectorului 1. Pe alei va fi montat mobilier urban.

Ansamblul va menține microclimatul din vecinătatea salbei de lacuri a capitalei și zonei de dezvoltare din nordul Municipiului București, crescând prin plantațiile propuse procentul de spații verzi pe cap de locuitor.

Proiectul urmează direcțiile propuse prin PUZ Zona de Nord, document ce a produs deja efecte în teritoriu. Se urmărește, așadar, contribuția la o dezvoltare coerentă.

Proiectul se corelează în zona de studiu cu direcțiile propuse prin PUZ Coordonator Sector 1, document ce este în curs de avizare. Se urmărește, așadar, detalierea amplasamentului în contextul de dezvoltare deja dictat prin documentații superioare ce se elaborează.

Modalitatea de gestionare a cartierului din punct de vedere al accesului controlat va conduce la sporirea sentimentului de siguranță, atât în spațiile publice, cât și în interiorul locuințelor.

În condițiile realizării proiectului descris anterior, valoarea întregii zone va crește și vor fi atrase alte investiții de același tip sau complementare în vecinătate, datorită resurselor de teren existente.

Prin realizarea viitorului ansamblu vor apărea locuri de muncă, atât pe perioada construcției, cât și ulterior, în cadrul activităților ce vor fi întreprinse, dar și pentru mentenanța acestora sau a întregului ansamblu.

Viitoarea investiție va contribui la revitalizarea zonei, în prezent cu terenuri virane, și va conduce la o utilizare mai eficientă a rezervelor de teren.

Totodată, această revitalizare va atrage și rezidenți din cartierele învecinate, așadar beneficiind și aceștia de facilitățile oferite. Acest fapt va spori integrarea socială și un spirit de comunitate mai puternic, plecând de la premisele că în cartierele învecinate au apărut deja astfel de practici.

(extras din memoriul de prezentare)

Extinderea retelelor electrice de distributie

Principala piedica la realizarea unei constructii in Cartierul Padurea Baneasa, pentru majoritatea proprietarilor, o reprezinta lipsa retelelor de energie electrica.

In data de 28.02.2019 prin Ordinul ANRE nr. 36/2019 a fost aprobata  Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice.

Proprietarii care doresc sa construiască și au obținut certificate de urbanism pentru construire, pot depune solicitări la Primărie pentru extinderea rețelelor electrice de distribuție.

(model cerere pentru extinderea retelelor de energie electrica)

Etapele privind solutionarea cererii de racordare in zone in care nu exista retea electrica de distributie de joasa tensiune sunt urmatoarele:

1) Operatorul de Distributie (OD) informeaza solicitantul daca zona respectiva este cuprinsa in planul de dezvoltare a Retelei Electrice de Distributie (RED) si care este calendarul de realizare a lucrarilor.

2) In cazul in care nu au fost facute demersuri pentru extinderea retelei in zona respectiva, OD informeaza in scris Autoritatea publica locala si centrala sa depuna in acest scop o cerere si o documentatie justificativa prevazuta in Metodologia mentionata anterior. Scrisoarea este transmisa spre informare si solicitantului.

3) Autoritatea publica transmite operatorului de distributie (OD) cererea si documentatia justificativa continand urmatoarele documente:

  • Planul urbanistic general in vigoare al localitatii,
  • planul urbanistic zonal,
  • actele de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa fie amplasate RED,
  • procesele verbale de trasare (bornare) a drumurilor publice si a celorlalte terenuri pe care vor fi amplasate RED,
  • certificate de urbanism pentru construire de locuinte, memoriu de prezentare a gradului de dezvoltare existent si de perspectiva a localitatii sau a zonei.

4) Operatorul de distributie intocmeste in termen de 60 de zile studiul de fezabilitate si evalueaza lucrarile de investitii din punct de vedere al eficientei economice.

Lucrarile se considera eficiente economic daca indicatorii rezultati indeplinesc conditii Valoarea Actualizata Neta este mai mare sau egala cu 0 (zero) si Durata de Recuperare a Investitiei este mai mica sau egala cu 20 de ani (caz in care OD are obligatia de finantare totala a investitiei). Daca cel putin unul din cei doi indicatori nu este corespunzator, lucrarile nu se considera eficiente economic si in acest caz,

OD are obligatia de a finanta numai valoarea investitiei eficiente economic (Ief) pentru care ambii indicatori indeplinesc conditiile.

Diferenta dintre valoarea investitiei totale si investitia eficienta (Itotal – Ief) reprezinta coparticiparea autoritatii publice la finantarea lucrarilor. In acest caz OD stabileste lucrarile din vecinatatea RED care corespund valorii Ief si lucrarile care corespund valorii Itotal – Ief si urmeaza sa fie finantate de autoritatea publica

5) Operatorul de distributie informeaza ANRE si transmite raspunsul catre autoritatea publica privind rezultatele studiului de fezabilitate, precum si propunerea de coparticipare a autoritatii publice la finantarea investitiei solicitate, daca este cazul.

6) Introducerea in planurile de investitii ale operatorului de distributie si Autoritatilor Publice Locale. 
De la data transmiterii notificarii de catre OD, in termen de maximum 60 de zile, autoritatea publica analizeaza propunerea de coparticipare la finantare si, in situatia acceptarii acesteia, transmite OD o scrisoare de confirmare in acest sens, care sa constituie un angajament ferm de a asigura cofinantarea lucrarii.

7) Realizarea lucrarilor de electrificare/extindere, operarea si intretinerea lor
Pentru proiectarea si executarea lucrarilor de electrificare/extindere RED, autoritatea publica si OD incheie impreuna un contract cu un operator economic atestat, cu respectarea cerintelor legislatiei in vigoare privind achizitia de lucrari publice.

Toti acesti pasi respecta legea energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012, regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice si metodologia pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 75/2013.

Exemple de localitati unde, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, s-au extins retelele de energie electrica si gaze (hotarari ale consiliilor locale):