Status proces Jandarmerie-Primarie

UPDATE 30.10.2018

„… recurentii sustin ca avem in proprietate numai 8,4 ha. invederam onoratei instante, ca , avem in proprietate o suprafata mult mai mare, respectiv 76 993  mp       Autor: mr. B. F. – consilier juridic la JANDARMERIA ROMANA

D-nul maior – consilier juridic, inca nu a aflat ca 1 ha = 10.000 mp, iar 76.993 este mai mic ca 84.000.

Va prezentam intampinarile UM 0260 la cererile de recurs formulate de catre Consiliul  General al Municipiului Bucuresti, Primarul Sectorului 1 al Municipiului
Bucuresti, Sectorul 1 si Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti:

intampinare UM 0260

intampinare UM 0260 II

si interventiile unor proprietari:  intervenienti proces

 

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

Secția a VII – a Contencios Administrativ și Fiscal

Dosar nr. 35396/3/2015

 

DOMNULE PREȘEDINTE,

 

Subsemnatul xxxxxxxxx, domiciliat în Bucureşti, strada Nicolae Filimon nr. xx, bl.xx, sc.x, et.x, ap.xx, sector 6, CNP xxxxxxxxxx , intimat-intervenient  în cauza cu numărul de mai sus, în contradictoriu cu:

 • CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, recurent- pârât , cu sediul în Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei nr.291-293,
 • BAZA DE ADMINISTRARE ŞI DESERVIRE A JANDARMERIEI ROMANE UM 0260, intimat-reclamant, cu sediul în Bucureşti, strada Jandarmeriei nr.9-11, sector 1, CIF 4192774;
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, intimat-reclamant, cu sediul în Bucureşti, Strada Piaţa Revoluţiei nr.1A, CIF 4267095;
 • MUNICIPIUL BUCUREŞTI prin Primar, intimat, pârât, cu sediul în Bucureşti, Bdul regina Elisabeta nr.47, CIF 4267117;
 • PRIMĂRIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI prin Primar, recurent-pârât, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Bdul Banu Manta nr. 9,
 • SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, recurent-pârât, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Bdul Banu Manta nr. 9
 • şi intervenienţii Constanţa Mitu, respectiv Delcea Marian,

 

 formulez prezentele note scrise, prin care vă solicit să admiteţi recursurile formulate împotriva Sentinţei civile nr. 2966/10.05.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 35396/3/2015,  să casaţi sentinţa recurată iar pe fondul cauzei să respingeţi acţiunea ca neântemeiată.

 

Totodată vă solicit să apreciaţi cu privire la lipsa de interes a reclamantelor, care în prezent nu mai justifică folosul practic al susţinerii cauzei, întrucât prin adresa nr.792.572/24.05.2018, emisă de către Ministerul Afecerilor Externe – Jandarmeria Română UM 0260, Primăriei Sector 1 Bucureşti, s-a comunicat că: ” începând cu data de 14.05.2018, ca urmare a reomologării, zona de siguranţă a fost restrânsă la limita Poligonului Băneasa”,   situaţie în care zona de protecţie a Poligonului Băneasa reglementată urbanistic prin HCGMB nr.21/30.01.2014, nu mai este afectată.

 

DOMNULUI  PREŞEDINTE AL CURŢII DE APEL BUCUREŞTI

 

În fapt:  Prin acţiunea introductivă s-a solicitat de către reclamanta MAI anularea  Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.21/30.01.2014 prin care a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal PUZ – Zona de Nord a Municipiului Bucureşti Şos.Odăi – Şos. Bucureşti Ploieşti – Str. Jandarmeriei – Şos. Gh.Ionescu Siseşti – Şos.Bucureşti – Târgovişte, Sector 1.

Pentru aceasta, reclamanta a invocat printre alte considerente lipsa avizului MAI cu privire la documentaţia de aprobare a PUZ, obligatoriu prin raportare la art.1 din Precizările privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea construcţiilor, aprobate prin Ordinul comun MLPAT, MAN, SRI şi MAI nr.34/3422/1995 şi ale art. 2, respectiv art. 6 alin.1 lit.c, coroborat cu art. 10 lit.e din Legea nr.50/1991.          În context s-a invocat şi Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal – Indicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr.176/N/2000m, pentru apropierea de unităţile cu destinaţie specială (cum este şi cazul Poligonului de tregeri permanent – descoperit Băneasa), alte aspecte de nelegalitate.

 

Precizez că Planul Urbanistic Zonal PUZ – Zona de Nord, reprezintă reglementarea urbanistică a cca 734 hectare, zona de protecţie a poligonului, în fapt motivul pentru care s-a solicitat anularea HCGMB nr.21/30.10.2014  fiind de cca 200  hectare.

 

I. Prin Sentinţa civilă nr. 2966/10.05.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia II a Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul cu numărul de mai sus, excepţiile invocate au fost respinse, cererile de intervenţie accesorii au fost respinse, acţiunea a fost admisă, cu consecinţa anulării HCGMB nr.21/30.10.2014.

S-a reţinut pentru aceasta că în conformitate cu prevederile art.2 pct.2, art. 56 alin.1 şi 2 din Lg. 350/2001, raportat la art. 1 lit. f) din Ordinul comun MLPAT, MApN, MAI şi SRI nr.34/N/3.422/30/4.221, structurile arătate avizează următoarele documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului prevăzute în anexa Lg.50/1991…… „f) planurile urbanistice zonale sau de detaliu, care se referă la teritorii ce cuprind sau sunt limitrofe obiectivelor speciale situate în intravilan.”

Iar pentru lipsa acestui aviz se impune anularea hotărârii contestate.

În context s-a motivat că  din lecturarea HCGMB nr.21/30.01.2014 a rezultat adresa MAI – Insp. General al Jandarmeriei Române nr.169.673./09.03.2010, nu reprezintă aviz potrivit legii, acesta fiind doar o corepondenţă între instituţii, respectiv un plan de situaţie însoţit de răspunsul Serviciului Tehnic.

Au fost respinse apărările Consiliului Local Sector 1 legat de acest aspect, în sensul în care nu era necesar acest aviz întrucât  Poligonul cu pricina nu este inclus în PUG al Municipiului Bucureşti.

 

II. Instanţa a interpretat greşit temeiul invocat pentru admiterea cererii de chemare în judecată, având în vedere următoarele argumente:

 

1. Referitor la lipsa avizului M.A.I., din documentele depuse la dosar de reclamante rezultă urmatoarele:

Situaţia de fapt:  La data de 03.03.2010,  Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti prin SC Lora Construct, a depus spre avizare către M.A.I. documentatia PUZ – Zona de Nord.

La data de 19.03.2010, M.A.I. Directia Logistică transmite către SC Lora Construct raspunsul  nr. 1.107.909/1 impreuna cu adresele nr. 169.673 din 09.03.2010, 169.673/R din 08.03.2010 prin care se specifica urmatoarele:  „– este necesara modificarea documentattiei P.U.Z. menţionate conform recomandărilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, cuprinse In adresa nr. 169.673 din 09.03.2010;

– documentatia modificata va fi prezentata institutiei noastre în vederea analizării si formulării raspunsului solicitat de firma dumneavoastra.

La data de 27.04.2010 Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti prin SC Lora Construct, a depus spre reavizare documentatia PUZ – Zona de Nord modificata conform adresei 169.673 din 09.03.2010.

Documentatia depusa spre avizare (PUZ- Zona de Nord) in data 27.04.2010 respecta recomandarile M.A.I. – I.G.J.R., transmise proiectantului prin adresa nr 169.673 din 09.03.2010, pe planşa Reglementari Urbanistice fiind trasată limita de siguranţă a poligonului situat pe str. Jandarmeriei.

Raspunsul nr. 1.110.885/1 din 31.05.2010 de la M.A.I. – Directia Logistică din data de 02.06.2010, NU a fost primit in termenul de 30 de zile de la data depunerii documentatiei ( 27.04.2010). Or, potrivit legii , dar şi apărărilor formulate de reclamante în cererea de chemare in judecată,  conform pct. 2, subpunct 2.1 din ,,Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanislic zonal” – lndicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000, „Planul Urbanistic Zonal se consideră avizat,  in situatia neprimirii de la beneficiar, in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei a avizului/acordului solicitat„.

Este de neânţeles cum instanţa a constatat că „La pct.2 subpct.2.1 din Ghidul mentionat, se precizeaza ca PUZ se consideră avizat, doar în situaţia neprimirii de la beneficiar, in termenul de 30 de zile de la data depunerii documentatiei a avizului/acordului solicitat, împrejurare care nu se circumscrie situaţiei de fapt din speţă….” deşi la dosar existau depuse copii după cererea înregistrată la data de 27.04.2010 cu nr. 1109920/1 şi raspunsul M.A.I. – Directia Logistică nr. 1.110.885/1 din data 31.05.2010 primit in data de 02.06.2010 şi nu a verificat împlinirea termenului de 30 de zile, calculat de la data depunerii cererii, în speţă 27.04.2010  si data primirii raspunsului , respectiv 02.06.2010.

Ataşăm înscrisurile ( Anexa 1);

 

Legat de acest aspect, vă mai învederăm faptul că textul de lege invocat pentru admiterea acţiunii  de către instanţa de fond, NU este incident în cauză .

 

Prevederile Ordinului comun MLPAT, MApN, MAI şi SRI nr.34/N/3.422/30/4.221, vizează doar avizarea f) planurilor urbanistice zonale sau de detaliu, care se referă la teritorii ce cuprind sau sunt limitrofe obiectivelor speciale situate în intravilan.”

Or, în situaţia pendinte, terenurile ce au făcut obiectul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.21/30.01.2014 prin care a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal PUZ – Zona de Nord a Municipiului Bucureşti, NU sunt cuprinse şi nici limitrofe obiectivului special Poligon Băneasa, cel mai apropiat punct al imobilului analizat urbanistic este situat la circa 500 (cincisute) de metri, de obiectivul special protejat.

 

2. Referitor la exceptii/Aspecte de nelegalitate lăsate neverificate de instanţa de fond:

          Instanţa nu a clarificat/motivat existenţa sau inexistenta construcţiilor  la nivelul anului 2005, în zona de siguranţă a Poligonului Baneasa.

Deşi reclamantele susţin că  „la momentul reomologarii din anul 2005 nu existau constructii si nici avize de construire”, din  raspunsurile primite de la M.A.I. Directia Generală Logistică cu nr. 4.298.737/17.10.2017 si 4.290.880 din 09.11.2017  rezultă ca în anul 2005 (conform extraselor de CF), existau constructii situate integral sau parţial în zona de siguranţă a poligonului, unele edificate înainte de anul 1990.

Ataşăm înscrisurile ( Anexa 2);

 

          În motivarea sentinţei recurate, instanţa a reţinut că modificările zonei de siguranţă produse de la an la an nu au fost dovedite cu înscrisuri.  

          Motivarea este inexactă întrucât acestea rezultă din următoarele documente existente la dosarul cauzei:

 • Echipa de specialisti din cadrul M.A.P.N. – U.M. 02450 prin adresa nr. 101855 din 15.02.2005, recomanda „ca zona de siguranta de fund (fasia de captare a proiectilelor) sa fie intre 800 m si 1.200 m, urmand ca aceasta sa fie stabilita de comisia de omologare”.
 • In adresa nr 222391 din 03.03.2005 catre Primaria Sectorului 1, M.A.I. adancimea maxima de captare a gloantelor este de 1.200 m de la linia de tragere.
 • In raspunsul M.A.I. – Directia Logistica, nr. 1.110.885/1 din 31.05.2010 se specifica ca „lungimea fiisiei de siguranta de fund: 2.100 m de la limita de fund a poligonului”

Modificările sunt evidente, între  1.200 metri şi  2.100 m .

Probabil că, dacă  zona de siguranta ramanea de 1.200 m, asa cum a fost anuntata Primaria Sectorului 1 de catre M.A.I., acest proces probabil ca nu mai avea loc.  Ataşam înscrisurile (Anexa 3) ;

 

În context vă învederăm o serie de încălcări ale legii de către părţile reclamante, care au condus la situaţia de faţă;

 

Nerespectarea Ordinului 1020/1999 , în sensul în care:

a) Nu s-a respectat Art. 37. Nu a fost împrejmuit teritoriul poligonului si nu au fost montate bariere si tablite indicatoare pe drumurile incluse in zona de siguranta a poligonului (Drumul Agatului, Drumul Muntele Gaina, Drumul Opalului, Drumul Stegarului, Drumul Varful Berivoiul Mare etc).

b) Nu s-a respectat Art. 41. Dacă premergator începerii tragerilor se verifica întregul teritoriul al poligonului, era imposibil ca imobilele cnstrcţii să nu fi fost identificate, oamenii, animalele si vehiculele. În anul 2005 existau peste 10 imobile construite în zona de siguranţă a poligonului, iar in anul 2015 existau cateva sute de constructii.

Conform raspunsului nr. 3965760 din 26.09.2017 emis de M.A.I. – Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date in anul 2015 existau 312 persoane care aveau domiciliul pe străzile din Zona de siguranţă a poligonului.

          (Anexa 4);

c) Nu s-a respectat pct. 1 din Anexa 2. Executarea tragerilor a dus la întreruperea activităţilor din afara limitelor sale si la producerea de accidente. De asemenea, au fost intrerupte activitatile privind investitiile in infrastructura aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 118/2014 in valoare (inclusiv tva) de 1.106.862.660 lei.

Prin omologarea si functionarea poligonului era interzisa prezenţa pe teren intre orele 07:00-15:00 si 17:00-24:00.   Practic, a fost afectata orice activitate care necesita prezenta pe teren intre orele 07:00-15:00 si 17:00-24:00.

Tragerile executate in poligonul Băneasa au dus şi la producerea de accidente. Ultima sesizare privind un incident de tragere a fost facută de către administratorul unui imobil in luna martie 2015 către Sectia 5 Politie a municipiului Bucuresti.

d) Nu s-a respectat pct. 10 din Anexa 2. Desi din EXTRASUL din Dispozitia Directorului Directiei Managent Logistic Nr. 75 din 15.04.2005 reiese ca a fost Constituita comisia pentru omologarea poligonului  „In baza prevederilor pct. 10 din Anexa nr. 2 a  Ordinului ministrului de inteme nr.1020 din 26.10.1999”,  din comisia de omologare a lipsit reprezentantul organului administratiei locale.

Nu s-au facut verificări la faţa locului, astfel constructiile existente în zona de siguranţă erau evidente.

Poate cea mai elocventa dovada ca in zona de siguranţă existau constructii ţi că reprezentanţăă Jandarmeriei – M.A.I. aveau cunoştinţă de acest lucru îl reprezintă litigiilie din anii 2002-2004. În aceste procese M.A.I. a avut calitatea de parât iar reclamanţii au fost proprietarii imobilului din Şoseaua Odai nr.227-225.

Prin actiunile formulate, reclamanţii au solicitat despăgubiri pentru pierderile materiale suferite ca urmare a activitatilor de tragere din poligon si  obligarea paratului (M.A.I) la luarea tuturor măsurilor de protecţie a proprietăţii reclamanţilor. )

Sentinţa nr. 3474/27.05.2003 pronunţată de către Judecatoria Sector 1.

Prin urmare legat de acest aspect, există putere de lucru judecat.

Prin hotărârile pronunţate în diferitele cauze, instanţa a reţinut că sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale a pâratului MAI.

Expertiza administrată în cauză a stabilit că : „pentru prevenirea ricoseurilor gloantelor in perimetrul zonelor adiacente poligonului de tragere, existau 2 posibilitati,  acoperirea poligonului, iar cea de-a doua, interzicerea  tragerilor”.                                 

          Atunci M.A.I. a optat pentru intezicerea tragerilor, conform adresei nr. 212827/6.05.2003.

(Anexa 5)

e) Nu s-a respectat pct. 11, subpunctul 9 din Anexa 2. Dosarul de omologare nu cuprinde   „Documentul de atestare a acordului organelor locale pentru utilizarea terenului in care este amplasat poligonul”. De asemenea nu a fost respectata cerinta M.A.P.N. – U.M. 0245. (a se vedea

„- Pentru omologarea comandantul poligonului va urmări sa obţină din partea organelor locale pe teritoriul cărora este situat poligonul, elaborarea unei decizii cu caracter permanent, cu privire la modul cum trebuie respectate de catre locuitori masurile de siguranta stabilite pe timpul tragerilor.” (a se vedea adresa M.A.P.N. – U.M. 02450)

„Pentru desfăşurarea activităţilor în poligoane, suprafaţa acestora trebuie să fie pregătită astfel încât să realizeze siguranţa deplină atât pentru unităţile şi subunităţile participante, cât şi pentru populaţia şi obiectivele economico-sociale din zonă… Comandanţii poligoanelor permanente vor urmări să se obţină, din partea consiliiilor populare ale localităţilor pe al căror teritoriu este situat fiecare poligon, elaborarea unei decizii, cu caracter permanent, cu privire la modul cum trebuie respectate de locuitori măsurile de siguranţă stabilite pe timpul tragerilor…”.  (a se vedea raspunsul M.A.P.N.)

(Anexa 6).

f) Nu s-a respectat pct. 12 din Anexa 2. Documentele nu au fost actualizate ca urmare a aparitiei modificarilor din zonele adiacente. In anul 2005 existau cca. 12 constructii existente in zona de siguranta, iar in anul 2015 existau sute de constructii si  312 persoane care aveau domiciliul pe strazile din Zona de siguranta a poligonului (carti de identitate emise chiar de M.A.I.)   

3. Raportat la înscrisul nr .792.572/24.05.2018, emis de către Ministerul Afecaerilor Externe Jandarmeria Română UM 0260, adresat Primăriei Sector 1 Bucureşti, prin care s-a arătat că : ” începând cu data de 14.05.2018, ca urmare a reomologării, zona de siguranţă a fost restrânsă la limita Poligonului Băneasa”,

vă solicit să apreciaţi cu privire la lipsa de interes sau după caz a lipsei de obiect, întrucât reclamantele nu mai justifică folosul practic al susţinerii cauzei, situaţie de natură să nu mai afecteze nici zona de protecţie a Poligonului Băneasa , reglementată urbanistic prin HCGMB nr.21/30.01.2014.

Intrucat, nu ma pot prezenta la toate termenele fixate de instanta, va rugam sa dispuneti si judecarea in lipsa,

(Anexa 7).

Vă mulţumesc,

 

 

 

 

STIREA INITIALA – 21.10. 2018

In adata de 19.10.2018 a fost primul termen al recursului la Curtea de Apel Bucuresti.

S-a amanat pentru data de 1.02.2019.

Nr. unic (nr. format vechi) : 35396/3/2015*
Data inregistrarii 04.04.2018
Data ultimei modificari: 19.10.2018
Sectie: Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: alte cereri
Stadiu procesual: Recurs

 

Părţi

Nume Calitate parte
BAZA DE ADMINISTRARE ŞI DESERVIRE A JANDARMERIEI ROMÂNE – U.M 0260 Intimat Reclamant
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PRIN PREŞEDINTE Recurent Pârât
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Intimat Reclamant
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PRIN PRIMAR Intimat Pârât
PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUN.BUCUREŞTI PRIN PRIMAR Recurent Pârât
SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Recurent Pârât
SIMION GABRIEL Intimat Intervenient
CONSTANŢA MITU Intimat Intervenient
DELCEA MARIAN CU DOM. ALES Intimat Intervenient
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Recurent Pârât

 

Şedinţe

01.02.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: S8 Completul 7 recurs NCPC
Tip solutie: 
Solutia pe scurt: 
Document:     
19.10.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: S8 Completul 7 recurs NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către Tribunalul Bucureşti, cu menţiunea de a comunica dosarul nr.35396/3/2015 , dar şi pentru a fi comunicată cererea de intgervenţie acxcesorie depusă la prezentul termen de judecată în interesul intimatei reclamante Baza de Administrare şi Deservire a Jamdarmeriei Române UM 0260, instanţa urmează a dispune amânarea judecării cauzei şi acordă un nou termn de judecată la data de 01.02.2019. Pronunţată azi, 19.10.2018, în şedinţă publică.
Document: Încheiere de şedinţă    19.10.2018

Un comentariu la „Status proces Jandarmerie-Primarie

 1. Cu tot respectul pentru cei 10 intervenienti in favoarea Jandarmeriei, nu inteleg totusi, in ce mod le sunt afectate proprietatile dansilor de PUZ-ul din 2014 ?! Dupa ce se prezinta fiecare, se transforma (prin intermediul avocatei dumnealor) in „avocatul” Jandarmeriei… Pretextul ca „pe viitor sa avem un PUZ care sa nu mai poata fi atacat in instanta” cred ca este pueril…. Orice act administrativ sau de alta natura poate crea nemultumiri cuiva si pe cale de consecinta sa ajunga in instanta ! Despre tergiversari ce sa mai vorbim…. Este exact ceea ce incearca dumnealor acum sa faca. Daca Jandarmeria nu mai are calitate sa ceara anularea PUZ-ului, recursul fiind deja pe rol, este evident ca existau sanse (si exista in continuare) sa avem PUZ valabil in cateva luni. Deci, este evident ca unii chiar nu isi doresc sa avem PUZ ! Cel putin, nu in viitorul foarte apropiat….

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *